Text Box: Algemene voorwaarden Keramiek Atelier Hans Appels

Aanmelding en bevestiging
Aanmelding voor een cursus of workshop is uitsluitend mogelijk door het volledig invullen en inzenden van het inschrijfformulier. Persoonlijke aanmelding tijdens de eerste les is ook mogelijk. 
Mocht een cursus of workshop om enige reden niet doorgaan of zijn overboekt, dan wordt dit de inschrijver uiterlijk acht dagen van te voren medegedeeld.

Annulering van de deelname aan een cursus
Annulering van de deelname aan een cursus dient schriftelijk te gebeuren. Uiterlijk drie weken voor de aanvang van de cursus is annulering kosteloos. Bij annulering tot uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus wordt de inschrijver door Keramiek Atelier Hans Appels een bedrag van .17,50 in rekening gebracht. Bij een latere annulering is de inschrijver in verband met de namens hem/haar door Keramiek Atelier Hans Appels aangegane verplichtingen, het bedrag voor de totale cursus aan Keramiek Atelier Hans Appels verschuldigd. 
Het is wel mogelijk, dat een plaatsvervanger de cursus volgt. Slechts bij hoge uitzondering kan het bestuur van Keramiek Atelier Hans Appels een kosteloze annulering op een later tijdstip accepteren. Het verzoek tot acceptatie van een dergelijke annulering dient met opgave van redenen uitsluitend schriftelijk bij de administratie te worden ingediend.

Annulering van de deelname aan een workshop
In verband met het bijzondere karakter van een workshop en de afwijkende verplichtingen die Keramiek Atelier Hans Appels voor het geven van een workshop moet aangaan, verplicht de inschrijver zich door ondertekening en inzending van het inschrijfformulier tot het ten allen tijde betalen van de deelnamekosten. Deze verplichting geldt dus ook, wanneer u van deelname moet afzien. Het is echter wel mogelijk, dat een plaatsvervanger de workshop volgt.
Bij annuleren van een workshop door onvoldoende deelnemers (6) worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.   

Betalingswijze.
Op het aanmeldingsformulier is een kwartaalmachtiging opgenomen, waarbij de inschrijver Keramiek Atelier Hans Appels machtigt tot het laten afschrijven van de verschuldigde kosten. Bij aanmelding dient deze machtiging volledig te worden ingevuld. Afschrijving van de verschuldigde gelden voor een cursus geschiedt ca. drie weken na aanvang van de cursus. Afschrijving van de kosten voor een workshop geschiedt ca. zeven dagen nadat de workshop gegeven is.

Cursusaanvang en data workshops
Bij cursussen kunt u het gehele jaar instappen. 
Bij workshops is de datum in overleg te bepalen.
 

 

HomeText Box: Hans Appels - Algemene Voorwaarden

Inschrijven

Inschrijfformulier

Contact